Referat fra generalforsamling Frivilligcenter Tønder d.22/3-23

 

 1. Valg af dirigent: Ute Mammen
 2. Valg af referent: Ditte Madvig Evald
 3. Valg af 2 stemmetællere: Venter til senere
 4. Bestyrelsens årsberetning (v/formanden): Vedhæftes. Godkendt. Tak til Birgitte Lange for hendes indsats i bestyrelsen og god vind fremover.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse (v/kassereren): Godkendt                                                                                                  
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (v/kassereren):Godkendt
 7. Godkendelse af kontingent: Kontingentet fortsætter med at være 200 kr. årligt pr. forening. Godkendt
 8. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
 9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. På valg er:
  1. Poul Erik Hansen, Aktiv Fritid (genopstiller) Genvalgt
  2. Tage Sørensen, Aktive Timer (genopstiller) Genvalgt
  3. Birgitte Lange, ekstern (genopstiller ikke)


       Det aftales, at bestyrelsen kan være selvsupplerende, hvis det bliver nødvendigt.


       10. Valg af 2 suppleanter for 1 år: Jytte Evald, Skærbæk Lokalråd (Genopstiller) Genvalgt

       11. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor: Genvalg af revisor.

       12. Eventuelt: Ditte oplyser, at Frivilligcenteret har fået to lokale kurser bevilget til efteråret. Foreninger opfordres til at bakke op.

       Poul Erik opfordrer til at tænke, at man i bestyrelsen, også sin egen, kan tage ressourcepersoner ind til specielle opgaver.

       Ute foreslår, at man kigger på landsbyerne og de foreninger, der er en blanding af sociale og andre aktiviteter.  Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen således:

  Formand: Poul Erik Hansen, Aktiv Fritid

  Næstformand: Erik Jensen, Danske Seniorer Løgumkloster

  Kasserer: Tage Sørensen, Aktive Timer

  Medlemmer: Jutta Bargum Stein, Sozialdienst Løgumkloster og Bent Olling Hjerneskadeforeningen

  Suppleant: Jytte Evald, Skærbæk Lokalråd