Referat fra generalforsamling d. 1. september 2020


Tønder d. 3. september

2020 Referat fra generalforsamling d. 1. september 2020

1. valg af dirigent: Betty Borum

2. valg af referent: Karen Lund

3. valg af 2 stemmetællere: Lærke P. P. Bruns og Tina S. Lindholm

4. bestyrelsens årsberetning forelægges til orientering: Else Lorenzen forelagde årsberetningen i stedet for formanden, der var forhindret til GF. Else berettede om året, der gik og fik fortalt om Frivilligcentrets strategier, årshjulet, ansættelse af Lærke og alle arrangementer og events. Hun kom også med et hjertesuk i forbindelse med samarbejdet med Medborgerhusets leder.

5. forelæggelse af regnskab til godkendelse: Der har været en del udfordringer i forhold til regnskabet. Kasserer er udskriftet, banken udskriftet og ikke mindst et nyt regnskabssystem. Regnskabet er godkendt.

6. forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse: Godkendt

7. fastsættelse af kontingent: fortsætter med at betale 200 kr. pr. forening.

8. indkomne forslag: ingen

9. valg af bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmer, vælges for en toårig periode: Poul Erik Hansen er ikke på valg

Jonna Vorting er på valg og genopstiller

Hans Christian Vorting er på valg og ønsker ikke genvalg

Anne Grethe Lokvig er på valg og genopstiller

Else Lorenzen er på valg og genopstiller Birte Tørnqvist er på valg og genopstiller

Terese Christensen er ikke på valg

Den nye bestyrelse består af: Else Lorenzen Nyreforeningen, Sønderjylland

Poul Erik Hansen Aktiv fritid Tønder

Anne Grethe Lokvig Dansk folkehjælp

Erik Jensen Danske seniorer - en ny forening i Løgumkloster

Birte Tørnqvist Aktivitetshuset SEA i Skærbæk

Terese Christensen Sozialdienst

Jonna Vorting Røde kors

10. valg af 2 suppleanter, vælges for 1 år: Anja Selmer Kræftens bekæmpelse

11. valg af registreret eller statsautoriseret revisor: Tønder revision fortsætter

12. evt.: intet.

Konstitueringsmødet:

Formand Else Lorenzen

Næstformand Annegrete Lokvig

Kasserer Birte Tørnqvist

Medlem Poul Erik Hansen

Medlem Terese Chistensen

Medlem Jonna Vorting

Medlem Erik Jensen

1. suppl. Anja Selmer

Referat af bestyrelsesmødet d. 29.9.2020


Referat af bestyrelsesmødet d. 29.9.2020 kl. 10.00 til 12.00

Afbud: Ingen

Ref. Ute

1. ok

2. ok

3. evaluering af generalforsamling og valgliste. Birte mener, at vi er for dårligt forberedte. Det er der generel enighed i. Vi kan fordele opgaverne vedr. forplejning, sang, indledning m.m. på flere, så vi fremover kan fremstå mere klar. Ellers gik det hele godt og vores køkkenfolk klarede det rigtig fint med forplejning. Oplæg fra Grethe Nielsen var godt, men fyldt lidt for meget under selve generalforsamlingen – deltagerne fik ikke meget plads til egne spørgsmål. Men vi fik ros for udviklingen af vores Frivilligcenter og der var også fordele ved, at så mange fik indblik i vores situation. Poul Erik fortæller, at der er indkaldt til samarbejdsmøde med Medborgerhuset d. 19/10, hvilket imellem tiden desværre allerede er rykket igen. vi skal være klare omkring, hvad vi forventer af Medborgerhuset. Ute uddeler valgliste og gennemgår den. En renskrevet liste følger med ref.

4. Else fortæller, at hun under gennemgang af materiale til valgmødet i Medborgerhuset fandt fem til, at vi faktisk ingen indflydelse har. Regnskabet er godkendt og vedtægerne lægger op til, at en lang række beslutninger er truffet på forhånd. Ellers fin aften med godt fremmøde. Else fortæller om Birte, Annegrethe og Else deltagelse i en formiddag ved FGU, hvor Ute og Lærke fortæller om frivilligt arbejde. God formiddag og lydhørhed. Birte supplerer med hendes og Elses deltagelse på Rådhuset inden tiden på FGU, hvor Chefgruppen for børn, unge og omsorg havde indkaldt os til et formøde vedr. vores holdning til inddragelsen af projekt ”Besserne” i det frivillige felt. ”Besserne” handler, kort fortalt, om inddragelse af frivillige i daginstitutioner og skoler. Det var et rigtig godt møde og chefgruppen udviste stor interesse for vores virke. Nyt møde med projektet er aftalt til d. 7.10 – og, også det er allerede rykket til november grundt COVID19. Lærke fortæller om, at FGU ønsker vores tilstedeværelse på fire tirsdage fra 12.30-13.30, hvor de unge kan henvende sig individuelt. Poul Erik fortæller, at han har været til et forberedende møde vedr. vores fælles visions møde på Mindfactory – nu må vi se, om det kan gennemføres til den tid.

5. Ute fortæller, at det nye hold i lær at tackle job og sygdom, er aflyst – også grundet COVID19. kun halvdelen blev gennemført, så det er rigtig ærgerligt. Aflysningen skyldes, at de kommunale medarbejder ikke må arbejde med borgerkontakt. Vi andre må gerne. Samarbejdsmødet mellem Frivilligcenter og Frivillighedsrådet er også rykket. Dato følger, når vi har lidt klarhed over situationen. Vi har god kontakt til projektet ”bevæg dig for livet” og er meget involveret i arbejdsgruppen. I den forbindelse fik vi også alle vores gå hold meldt til ”We walk”, som er en tilbagevendende fokus uge, hvert år i uge 40. Projekt spise- og besøgsvenner, fylder med jævne mellemrum og vi har gode kontakter i lokalområderne, vedr. det at finde de rette match. Jeg har således lidt formidlet en kvinde fra Løgumkloster til Menighedsplejen, som tager sig af den opgave. Ute har været til møde i Indsats 2 – aktivt ældreliv, hvor der var stor fokus på indsatsen i forhold til ensomhed. Jeg nævnte behovet for det forebyggende fokus, hvor der kunne give god mening, at involvere de kommende ældre i meningsfulde aktiviteter og dermed forhindre en ny generation af ensomme ældre. I næste uge, kører jeg ud i kommunen som det rullende Frivilligcenter. Det bliver lidt afbrudt af mange møder. Jeg melder ud næste gang, i forhold til, om nogen vil med ud i lokalområderne.

6. årshjulet har ikke været muligt at udarbejde i denne tid, hvor alting bliver rykket eller aflyst. Vi må holde det ajour så godt som muligt er pt. Bestyrelsen bliver opfordret til at tænke over egne kompetencer og interesser med henblik på involvering i vores arbejdsfelt.

7. Ute melder ud med forslag til dato for bestyrelsesseminar til alle snarest. Erik, Annegrethe, Else og Jonna er de nyeste, men alle der ønsker det, er selvfølgelig velkommen til at deltage.

8. Karen Lund (praktikant) blev valgt ind som vores repræsentant i Medborgerhus fondsbestyrelsen og Annegrethe blev hendes suppleant. Næste møde i Medborgerhus fondsbestyrelsen er fastlagt til d. 21.10 kl. 19.00.

9. Lærke fortæller, at hun igen har indstillet os til den sociale virksomhedspris. Tak for det Lærke, så må vi se, om det lykkes denne gang. Annegrethe fortæller om ide til fællesspisningsprojekt og Erik fortæller om lokaleproblematikken i Løgumkloster. Jonna fortæller om udflugt til Legoland med en stor gruppe flygtningefamilier – god oplevelse. Ute fortæller om at der udbydes julehjælp fra logen og Jonna fortæller, at også Røde Kors uddeler julehjælp. Mødet blev afsluttet med en god sætning fra Poul Erik: ”Hvis nogen be`r dig om at hjælpe, så be`dem om at hjælpe andre”.

Tak for et godt og indholdsrigt møde, hvor der var plads til både dagsorden og input fra alle.

Referat af bestyrelsesmødet d. 18. august 2020


Referat af bestyrelsesmødet d. 18. august 2020 kl. 10.00-12.00 i Tønder Medborgerhus

Afbud: Terese

Mødeleder: Jonna

Ref.: Ute

Pkt. 1: ok

Pkt. 2: ok

Pkt. 3: intet nyt fra bestyrelsen

Pkt. 4: drøftelse af besigtigelse af lokaler på Ved Slotsbanken 14. generel positiv holdning til huset. Udfordringerne her i Medborgerhuset, ser ikke ud til at ændre sig tilstrækkeligt og en flytning til egne lokaler ville give os det drive og den entusiasme, som vi har brug for, for at kunne omsætte vores kerneydelse. Det er vigtigt, at vi går stille med dørene og griber sagen rigtigt an, for at kunne lykkes med det. Indlægget på vores generalforsamling af Grethe Nielsen, er en god timing og vi må lave en aftale med hende samme aften om et møde vedr. vores konkrete ønske, hurtigst muligt efter. Vi kan alle begynde at tænke på gode spørgsmål, der kan sikre, at Grethe komme på sporet af, hvem vi som Frivilligcenter er, hvad forskellen på os og Medborgerhuset er og hvilke rammer vi har brug for, for at kunne leve op til de krav der stilles til os – både lokalt og nationalt. Den 31. august, har jeg ledernetværk i Grindsted, hvor jeg vil bruge min taletid på at spørge ind til, hvordan de andre, med større drift, er lykkes med det. Jeg håber, at jeg får noget brugbart inspiration med hjem. Datoerne for både Generalforsamling, ledernetværk, Grethe Nielsen og husbesigtigelse, hænger jo fint sammen. ¨ Vi arbejder nu for alvor på en ny og mere brugervenlig hjemmeside og forventer snart at kunne sende et link ud med den nye adresse. Vores nuværende hjemmeside, trænger også til en grundig oprydning og vi vil således kun flytte det med over på den nye side, som er aktuel og relevant lige nu. Spørgsmål vedr. fællesskabsstafetten blev besvaret af Poul Erik. – Borgertræf blev ligeledes gennemgået, men vi ved imellemtiden, at den bliver aflyst pga. Corona.

Pkt. 5: Birte deler ajourført budget ud og tallene ser rigtig fornuftige ud. KAFFEPAUSE: Karen Lund kommer op til kaffe og rundstykker og får hilst på bestyrelsen.

Pkt. 6: gennemgang af Generalforsamlingen d. 1. sept. – herunder valgliste og foreløbig deltagerliste. Enighed om, at vi serverer sandwich i pausen og dem der kan, kommer kl. 16.00 og hjælper med opstilling. Hans Christian ønsker ikke at genopstille som formand og Jonna ønsker ligeledes ikke genvalg. Vi afventer stadig svar fra evt. nye kandidater til ledige poster. Erik Jensen fra Løgumkloster har dog indvilliget i, at deltage og stiller op.

Pkt. 7: gennemgang af årshjul og ajourføring af kalender. Datoer for bestyrelsesseminar og kommende bestyrelsesmøder må dog vente til den nye bestyrelse er valgt og har konstitueret sig.

Pkt. 8: næste møde med Frivillighedsrådet er planlagt til d. 29. september og det planlagte visions seminar med Frivillighedsrådet er lagt i januar 2021.

Pkt. 9: evt. tak for et godt møde og de fleste iler videre til næste møde.

Referat af bestyrelsesmødet d. 23.06.2020


Referat af bestyrelsesmødet d. 23.06.2020 kl. 11.00-14.00

Afbud: Terese Mødeleder: Hans Christian

Pkt. 1: tilføjelse til dagsorden – gennemgang af punkter til opfølgningsmødet vedr. samarbejdsaftalen d. 30.06.2020.

Pkt. 2: referat af d. 21. 02.2020 godkendt og underskrevet

Pkt. 3: (og pkt. 5) nyt fra bestyrelsen. Gennemgang af mailkorrespondance vedr. åbning af Medborgerhuset efter Corona og Lærkes mail vedr. manglende klargøring, rengøring og sprit, da vi åbnede d. 8. juni. Debat om, hvordan vi sikrer overblik og strategisk tilgang til en ”ulmende” konflikt. Det er vigtigt, at vi ved, hvad vi vil opnå, før vi skyder med skarpt. Beslutningen om, at Medborgerhuset først kunne åbnes d. 8. juni, var en kommunal beslutning. Overordnet, savner vi som Frivilligcenter, kommunal og politisk opbakning. Forvaltningens støtte, er gentagne gange ikke tilstede og vi tvivler på, hvor vi som Frivilligcenter står på prioriteringslisten. Markant forskel på samarbejdet med aktører fra kultur og fritid og social og sundhed. Respekten for os og vores virke, er afgjort større fra kultur og fritid, hvor vores rolle og ståsted er dybt respekteret og ikke er præget af modstand, men samarbejde. Generelt, skal vi arbejde bevidst og målrettet med kommunikationsveje og diverse organer, så vi opnår det resultat vi ønsker. Et endnu stærkere samarbejde med FR, kan styrke os her. Else afholdte MUS samtaler med Lærke og jeg d. 16. juni. Det gjorde hun rigtig godt og udbyttet af samtalerne blev kort drøftet, uden at gå i detaljer. Vi arbejdede med et skema, som førte os godt igennem vores arbejdsplads og opgaver. Skemaet bliver lagt i vores mappe. Hans Christian havde desværre byttet rundt på datoer og deltog således ikke i samtalerne. Poul Erik nævner, at det kunne være en spændene, at drøfte bestyrelsens forventninger til os ansatte. Drøftelse af samarbejde mellem FC/FR – evt. samarbejde mere om deltagelse i f.eks. Vidensdøgn og andre CFSA kurser. For os, er deltagelsen en stor udgift og vi kunne evt. finde støtte i §18, på lige fod med FR.

Pkt. 4: nyt fra kontoret. Vi har fået afslag på PUF (som de fleste andre Frivilligcentre) og arbejder videre med vores ideer, ved at søge andre fonde. Lærke har fået endnu en cykel, som blev hentet i weekenden og vi har således et par cykler til rådighed. Vi søger den Nordslesvigske kvindefond om penge til indkøb af cykeltøj. Lærke fortæller om vores tanker med tandemprojektet, uden midler fra PUF. Ute fortæller om diverse møder med nyansatte koordinatorer. Generel undren over en vedvarende strøm af ansættelser der krydser vores område. Det er svært at følge med i, hvem og hvor mange der med fordel kan inddrages i forskellige projekter. Jeg tvivler på, at nogen har det store overblik over, hvor mange der faktisk er ansat i det frivillige felt. Ny pjece fra det nationale Frivillighedsråd bliver gennemgået og delt ud. Poul Erik har været med til at udarbejde den. Sejt! Bemærk især s. 16+17. pjecen burde fremover trykkes på genbrugspapir. Vedr. doubleringskurser, udbudt af Center for frivilligt socialt arbejde, så bliver de genansøgt til afvikling til næste forår. Vedr. Frivilligbørs, så bliver arbejdet her ligeledes rykket frem i tiden med ønsket om afvikling af dagen i forbindelse med Frivillig Fredag 2021. Orientering vedr. projekt spisevenner. Også her, er arbejdet præget af en stor (og ofte uhensigtsmæssig) indblandet af en lang række kommunalt ansatte. Spisevenne- match der opstår rent i frivilligt regi, kører upåklageligt og enkelt, hvorimod spiseværter, anvist fra f.eks. hjemmepleje/ sundhedsafdelingen m.m., ofte er for dårlige til, at en spiseven kan magte opgaven. Debat (igen) om kommunale projekter, udført af frivillige. Sommerhilsen er under udarbejdelse. Kort gennemgang af, hvad der skal nævnes – herunder ny dato for vores generalforsamling, opkrævning, city info m.m.

Pkt. 5: har været gennemgået under pkt. 3.

Pkt. 6: samarbejdsmødet mellem FC og FR, er rykket til d. 29.09.2020 kl. 14-15.30. hvad kan FR fremføre på dialogmødet med kommunalbestyrelsen til okt. ? hvordan styrker vi hinanden bedst? Temadag sammen med FR på Mindfactory d. 14.01.2021 kl. 14-18. Opfølgningsmøde vedr. samarbejdsaftalen med Tønder kommune d. 30.06.2020 kl. 14.00. her har jeg fejlagtigt inddraget Hans Christian, men vi har for længst aftalt, at Else og Birte deltager. Aftalen blev indgået, da Hans Christian var for syg til at deltage. Punkter til mødet d. 30.06.: Forvaltningens manglende støtte / opbakning under konflikten med Medborgerhusfonds bestyrelsen Vores lokaler i Medborgerhuset og ønsket om en evt. flytning. Kan vi tage de 45.000 kr. med, hvis det bliver aktuelt? Hvad forventer forvaltningen af os som Frivilligcenter.

Pkt. 7: Birte fortæller om en lille difference i regnskabet, men at det generelt ser fint ud. Vi udarbejder et overblik til gennemgang på næste møde.

Pkt. 8: Ny Generalforsamlings dato d. 1.09.2020 kl. 17.00. Poul Erik spørger Grethe Nielsen, om hun har tid til at deltage kl. ca. 18.30 med et indlæg om f.eks. - Hvor befinder den frivillige verden sige i 2021? - Hvor ser du Frivilligcenter Tønder / den frivillige verden sig i 2021? Ute spørger Betty Borum om hun kan være dirigent. Dagsorden / invitation genbruges – blot med ny dato og evt. indslag fra Grethe Nielsen. Skal vi også indføre intro møder for nye bestyrelses medlemmer? Alle opfordres til at tænke i emner til flere bestyrelsesmedlemmer.

Tak for et godt og indholdsrigt møde. Ref. Ute

Referat af bestyrelsesmødet d. 21.02.202


Referat af bestyrelsesmødet d. 21.02.2020

Tilstede: ingen afbud. Mødeleder: Teresa

Pkt. 1: dagsorden godkendt med en tilføjelse under pk.t 3 – den nye ferielov

Pkt. 2: ref. Af sidste møde godkendt og underskrevet

Pkt. 3: nyt fra bestyrelsen: HC var til formandsnetværket d. 04.02.2020 og refererede herfra. Else og Jonna refererede kort fra deres deltagelse i CFSA`s Vidensdøgn. Else gav udtryk for, at have fået meget ud af at være med og havde lavet mange noter, som kun til dels fik den fornødne plads. Jonna slutter med at fortælle om den nye ferielov og udleverede hendes noter til bestyrelsesmappen.

Pkt. 4: Ute fortæller, at den nye frivilligpolitik er godkendt og burde læses af alle. HC og Ute har været til samarbejdsmøde med Selvhjælp Sydvest og 4 ansatte fra sundhedsafdelingen. Gode møder, hvor vi kommer langt omkring og også udfordringen med Medborgerhuset blev kort drøftet. Karen Skønager bad om at blive indkaldt til samarbejdsmødet, men fik desværre ikke lov at prioritere det. Kort referat af det ”rullende frivilligcenter” – nyt ”base” sted i Agerskov, kunne være Fristedet, som mangler aktører. Ute kører forbi ved næste besøg i Toftlund. Rikke Okkels fra Homestart, følger med rundt denne gang. Poul Erik og Lærke har været til frivillig fredag møde og Poul Erik ref. Kort herfra. Frivilligcentret er blevet indkaldt til endnu et nyt tiltag: ”fremskudt funktion”, som vi også har drøftet i regions netværket. Kort sagt, handler det om, at der bliver grebet tidligere ind i forhold til børn og unge med behov for støtte. Lærke deltog i det første møde på PPR kontoret mandag d. 17.02.2020. Generalforsamlingerne fylder en del for tiden og Ute har dermed en række aftenarrangementer, som igen giver en god kontakt til medlemmerne. Arbejdet med Frivilligbørsen, skrider fremad og de unge fra designskolen i Kolding, arbejder med et udkast til et logo til den anledning. De ser ligeledes (med kritiske øjne) på vores PR materiale og facebook profil.

Pkt. 5: Birte opdaterer status vedr. regnskab, Conventus m.m. Vi afventer Revisors tilbagemelding og en protokol vedr. PUF midlerne, som socialstyrelsen rykker for.

Pkt. 6: Vores generalforsamling. Pga. dobbeltbooking af Medborgerhuset d. 31.03.2020, har vi valgt at flytte vores GF til d. 26.03.2020. Ute sender dagsorden ud til alle medlemmer. Vi har inviteret til kl. 17.00 og de bestyrelsesmedlemmer der kan, er velkommen til at komme lidt før, for at hjælpe med klargøring. Ute sammenfatter resumé af 2019 til bestyrelsesberetningen.

Pkt. 7: se pkt. 4

Pkt. 8: Samarbejdsmødet med Medborgerhusfonds bestyrelsen på mandag d. 24.02.2020 kl. 10.00. Poul Erik, Birte, Else, HC og Jonna deltager.

Pkt. 9: PUF er meldt ud med en ansøgningsfrist d. 20.03.2020. Kort ansøgningsfrist og vi må prøve at nå en god ansøgning. Der foreslås mere uddannelse til bestyrelsen og nye tiltag i forbindelse med det rullende Frivilligcenter.

Pkt. 10: Ute har ansøgt om at få hentet to doubleringskurser hjem til Tønder og har foreløbig fået respons på det ene. Datoer for evt. afvikling af kurserne, følger snarest. Årsmødet i Frise d. 6-7.03.2020 i Vejle: Poul Erik, Lærke, HC og Birte er tilmeldt. To pladser med overnatning til HC og Lærke og to med deltagelse d. 06.03.2020.

Pkt. 11: bestyrelsen underskriver Forretningsorden og den kommer i bestyrelsesmappen. Jonnas noter vedr. ferieloven, bliver renskrevet og kommer ligeledes i mappen og det samme gør de underskrevne papirer vedr. persondata loven (GDPR)

Ref. Ute

Referat af bestyrelsesmødet d. 17. januar 2020


Referat af bestyrelsesmødet d. 17. januar 2020

Tilstede: Hans Christian, Jonna, Birte, Poul Erik, Else, Teresa, Annegrethe Ref. Ute Mødeleder: Teresa

Pkt. 1: godkendelse af dagsorden: ok

Pkt. 2: godkendelse og underskrift af ref.: Ok. Spørgsmål vedr. den nye ferielov – Jonna undersøger, hvad den konkret indebærer og evt. betyder for os.

Pkt. 3: Nyt fra formand / bestyrelse: Else og Hans Christian er tilmeldt Vidensdøgn i Odense d. 23.januar 2020. Forretningsorden blev godkendt og renskrevet efter sidste møde. Sendes med dette referat.

Pkt. 4: Nyt fra Centerleder / Kontorpersonale: Ros til ”fredagsnyt”. Gør det lettere for alle at følge med i hverdagen. Lærke og praktikant, Anni, er i gang med ”lær at tackle job og sygdom”. To dage i sidste uge og tog dage i denne uge. Annegrethe kunne også være et godt bud på en nye instruktør fremadrettet. Godt match til Folkehjælpens økonomiske rådgivning. Ute kontakter Marianne Mulvad vedr. ny kursusstart Det er stadig problematisk med hjemmesiden, som kræver meget kyndighed på IT området. Vi betaler 5000 kr. årligt, for at have denne hjemmeside under FRISE og der foreslås, at opsige den og oprette en mere enkel model. Ute arbejder videre på sagen. Fællesannonceringen, er afsluttet for i år og der har været rekord mange medlemsforeninger, der har benyttet sig af vores tilbud i år. Fremover, bruger vi andre veje til denne formidling. Avis annoncer er dyre og med de mange digitale løsningsmodeller, burde der kunne findes en mere tidssvarende måde at reklamere for Gf`er på. Mht. City Info, er der tvivl om, hvorvidt foreninger er klar til at benytte sig nok af denne service ordning. Kun 4 ud af de ca. 15 betalende, har ”fodret” kontoret med annoncer til udbredelse. Enighed om, at opsige aftalen efter i år og forny den på et senere tidspunkt.

Pkt. 5: Selvevaluering / Udviklingsplan: Frivlligbørs. Arbejdsgruppe deltagere fra bestyrelsen: Jonna, Birte, PE. Ute har haft en god snak med Barbara Krarup Hansen, socialdemokratisk bestyrelsesmedlem. Hun er meget optaget af vores børs og ser frem til et godt samarbejde om den. vi har ligeledes forsøgt at finde medlemmer til arbejdsgruppen blandt både uddannelsessøgende og i egne rækker / Medlemsforeninger. PE foreslår Jens Top fra ”grej – bank”. Ute tager kontakt. Alle bedes tænke over nye ”pinde” til fremtidig strategi / udviklingsplan, som skal forlænge vores nuværende strategi. HC foreslår noget der forbedrer integrationsdelen i frivilligformidling. Ute har ansøgt om doubleringskurser i Center for frivilligt socialt arbejde, som kan indgå i en del af bestyrelsens udviklingsplan. Er der andre ønsker / ideer, modtages de med glæde. Der aftales et strategi møde efter vores kommende Gf d. 31.marts 2020. Ute har kontaktet Betty Borum vedr. dirigentfunktionen – hun har sagt ja og modtager valg. Orientering om kommende arrangementer med flygtninge / indvandrere. Både ungdommens Røde Kors og Sydslesvisk universitet i Flensborg, kommer her i huset i den sidste uge i januar og gennemfører dels filmaftener og dels videoprojekt. Teresa har lovet at komme mandag d. 27.1.2020 kl. 10.00 og er behjælpelig.

Pkt. 6: Regnskab / program og bankskifte: Birte har sørget for ny bankkonto til os i Sparekassen og vi afventer nu de sidste deltaljer og kopier af legimitation fra bestyrelsen m.m., før bankskiftet fra Sydbank til Sparekassen for alvor går igennem. Birte samler underskrifter og bringer i banken. Tønder Revision kommer kl. 12.00 i dag og viser et nyt og mere enkelt regnskabsprogram frem.

Pkt. 7: GDPR. PE gennemgår og sørger for underskrifter.

Pkt. 8: Frivilligbørs: se pkt. 5

Pkt. 9: samarbejdsmøde med Selvhjælp Sydvest d. 30.1.2020. HC og Ute deltager.

Pkt. 10: samarbejdsmøde FC/FR: Else, HC, PE og Ute . næste møde d. 18.2.2020 fra 14.00-15.30. PE fortæller om workshop på Mindfactory med FR og den store begejstring der fulgte med. Julegaveønske om et FC/FR møde med medlemmer fra begge sider, hvor der drøftes muligheder for endnu mere samarbejde over tid. FR skal selvfølgelig også inviteres med om bordet i arbejdsgruppen vedr. børsen.

Pkt. 11: OBS. Der er udkommet ny politik for det frivillge sociale arbejde.

Næste bestyrelsesmøde fredag d. 21. 2.2020 kl. 10.00.

Tak for et godt og givtigt møde, gode bidrag og super energi