VEDTÆGTER

 § 1: Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Frivilligcenter Tønder

Stk. 2 Foreningens hjemsted er Tønder Kommune

§ 2: Formål


Foreningen har som formål at fremme udvikling af frivilligt, socialt arbejde i Tønder Kommune samt at formidle og udbrede kendskabet til frivilligt, socialt arbejde.

§ 3: Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer kan optages alle med interesse i det frivillige arbejde i Tønder kommune - herunder, frivillige foreninger, netværk og grupper, som er beskæftiget med frivilligt arbejde i Tønder kommune og som kan tilslutte sig foreningens vedtægter.

Stk 1.1. Et medlemsskab af Frivilligcenter Tønder, kan kun tegnes af selve foreningen og ikke via et netværk eller paraplyorganisation.

Stk. 2 Ind - og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Frivilligcenter Tønder. Ved indmeldelsen betales fuldt kontingent for det regnskabsår, i hvilket indmeldelse finder sted.

Stk. 3 Kontingentet fastsættes for hvert regnskabsår af generalforsamlingen.


§ 4: Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i marts måned, og medlemmerne indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Hver medlemsforening har 1 stemme

Stk. 4 Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 stemmetællere.

4. Bestyrelsens årsberetning forelægges til orientering.

5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.

7. Fastsættelse af kontingent.

8.Indkomne forslag.

9.Valg af bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode.

10.Valg af 2 suppleanter for 1 år.

11. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.

12. Eventuelt

Stk. 5 Genvalg kan finde sted

Stk. 6 Afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

Stk. 7 Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt blot ét af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

Stk. 8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


§ 5: Bestyrelsen

Stk. 1 Foreningens bestyrelse består af mindst 5 medlemmer. Et ulige antal vælges i ulige år og et lige antal vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand og kasserer Der tilstræbes en bredt sammensat bestyrelse, der repræsenterer lokalmiljøet og forskellige brancer indenfor eksempelvis det sociale område, idræts- og kulturområdet og som besidder forskellige relevante kompetencer og erfaringer.

Stk 1.1. Til bestyrelsen kan kun vælges 1 person fra hver medlemsforening Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3 Bestyrelsen ansætter og afskediger centerets leder. Centerets leder fungerer desuden som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved generalforsamlingen kan der vælges et eksternt medlem, f.eks. en kommunalt ansat, embedsmand eller anden person fra lokalsamfundet uden tilknytning til de sociale foreninger. Vedkommende kan kan ikke beklæde formands- næstformands- eller kasserer posten.

 § 6: Økonomi

Stk. 1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 7: Hæftelse og tegningsregler

Stk. 1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. I formandens fravær tegnes foreningen af næstformanden og et bestyrelsesmedlem. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

§ 8: Ændring af vedtægter

Stk. 1 Til ændring af vedtægter kræves, at motiverede ændringsforslag er udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til en ordinær generalforsamling og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med halvdelenaf de afgivne stemmer.

§ 9: Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt begærer det og samtidig angiver, hvilke emner der ønskes behandlet.

Stk. 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt senest 14 dage efter bestyrelsen har modtaget begæringen og afholdes senest 6 uger efter begæringen er modtaget. Dagsorden skal minimum indeholde punkterne 1, 2, 3 og 8 under § 4, stk. 4.

Stk. 3 Hvis ikke mindst halvdelen af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

Stk. 4 Tale- og stemmeret følger de, for den ordinære generalforsamling, gældende regler.

§ 10: Eksklusion

Stk. 1 En enig bestyrelse kan ekskludere en medlemsforening, der modarbejder og misbruger foreningens formål. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen hvor der kræves 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer for en stadfæstelse af beslutningen.

§ 11: Nedlæggelse af foreningen

Stk. 1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling. Ved foreningens opløsning fordeles foreningsformue mellem medlemsforeningerne. Formuen opgøres og revideres af den registrerede revisor og fordeles af den afgående bestyrelse inden 12 måneder fra den besluttende generalforsamling. Denne vedtægt er vedtaget på den stiftende generalforsamling af den 08. marts 2011.

Senest revideret på generalforsamlingen den 26. marts 2019