Frivilligcenter Tønders generalforsamling d. 1.7.2021


Referat af Frivilligcenter Tønders generalforsamling d. 1.7.2021 kl. 14.00-15.30 i Tønder Medborgerhus.

Formand Else Lorenzen bød velkommen, hvorefter der blev sunget en fællessang.

1. Betty Borum blev valgt som dirigent

2. Ute blev valgt som referent

3. Hanne Risager og Lærke meldte sig som stemmetællere (der var 19 stemmeberettigede)

4. Else fremlægger årets beretning indeholdende bl.a. HC Andersens historie ”tolv med posten”

5. Birte fremlægger regnskabet (tages op efter gennemgang af budget, pga. fejl i det foreliggende materiale)

6. Budgettet gennemgås og debatteres – godkendt og regnskabet gennemgås på ny – denne gang med de rigtige papirer foran os – og godkendes

7. Gennemgang af årets kontingent på 200 kr. – godkendt og fortsætter

8. Indkomne forslag: Ingen

9. Valg af bestyrelse: Annegrethe, Teresa, Birte og Poul Erik er på valg – kun Poul Erik genopstiller. Nye kandidater: Birgitte Lange Jensen, Barbara Krarup Hansen, Hanne Sommer, Tage Sørensen, Anja Selmer stiller op. Alle, undtagen Barbara bliver valgt ind.

10. Valg af suppleanter: Anja Selmer er på valg. Nye kandidater: Birte Tørnqvist og Barbara Krarup Hansen. Begge bliver valgt.

11. Valg af Revisor: Det blev besluttet, at Skærbæk Revision afløser Tønder Revision

12. Evt.: Diskussion af den manglende tilgængelighed i Medborgerhuset. Else fortæller, at der arbejdes på sagen, men da det ikke er vores hus, kan vi kun anmode om forbedringer. Jette Moshage, Ella Mølgaard, Svend Lorenzen og Kurt Serup Poulsen, deltager aktivt i diskussionen og det understreges, hvor vigtigt det er, at et Frivilligcenter har lokaler der er tilgængelig for alle og at der ligeledes er P muligheder for de borgere, der har svært ved at gå så langt, for at nå ind til vores lokaler. Efter generalforsamlingen, satte den nye bestyrelsen sig sammen og konstituerede sig, før der blev tid til vores 10 års jubilæums fest. Tak for en god og indholdsrig dag.

Ref. Ute Konstitueringsmødet:

Formand: Else Lorenzen Nyreforeningen

Næstformand: Poul Erik Hansen Aktiv fritid

Kasserer: Tage Sørensen Aktive timer

Medlem: Birgitte Lange Jensen Ekstern

Medlem: Jonna Vorting Røde Kors

Medlem: Anja Selmer Nadacaféen

Medlem: Erik Jensen Danske seniorer

suppleanter: Birte Tørnqvist og Barbara Krarup Hansen

Dirigentt Betty Borum______________ Referen Ute Mammen_____________

Referat af bestyrelsesmødet d. 20.04.2021 fra kl. 10.00-13.00 i Varmestuen


Tilstede: Else, Birte, Poul Erik, Erik, Anja, Karen, Lærke, Annegrethe og Ute Ref. Ute

Pkt. 1: ok, dog med tilføjelse af Poul Eriks punkt vedr. visionsdag

Pkt. 2: ref. Underskrevet. Birte efterlyser den vante orienteringsskrivelse. Uenighed om, hvorvidt fredagsmailene gør det ud for det.

Pkt. 3: Else fortæller kort om dagen og samtalerne. Poul Erik fortæller, at SUND reagerer på vores snævre opslag af stillingsopslaget. Kort debat og velkommen til Karen.

Pkt. 4: Else fortæller om APV møder og arbejdet med fysisk samt psykisk arbejdsmiljø, om Frises generalforsamling, hvor der er bred enighed om den udemokratiske fremgangsmåde under valget af den nye formand for Frise., om samarbejdsmødet mellem FC og FR (digitalt møde), samarbejdsmødet mellem Selvhjælp, FC og SUND (fysisk møde, hvor Else og Ute deltog). Kirsten Nissen fortalte om de 4 digitale møder som blev udbudt af Ronni Rix. Nogen har deltaget i nogen af dem og Poul Erik fortæller, at han her gerne var blevet involveret som formand for FR og at også FC med fordel kunne være blevet inddraget i udbuddet af kurserne. Den debat medførte en generel debat om de mange gange, hvor FC og også FR ikke bliver en del af det felt, hvor vi naturligt burde medvirke – ikke mindst for at styrke indgangen til den frivillige verden. Birte fortæller om, at også samarbejdsmødet med SUND vedr. samarbejdsaftalen venter og efterspørger en liste over, hvem der deltager i hvilke møder / udvalg. Ute udarbejder et overblik, som evt. kan vedlægges/skrives ved årshjulet. Hvad sker der med hensyn til Medborgerhuset? Else fortæller kort, at der sker noget, men at den viden endnu ikke er officiel. Vi afventer fortsat med spænding. Da Karen jo nu er ny leder af FC, skal der vælges en ny repræsentant til Medborgerhus fondsbestyrelsen. Annegrethe sidder som suppleant pt. , men alle pladser her, bliver valgt for et år ad gangen og her afventer vi afholdelsen af vores egen generalforsamling , for at kende alle navne på den nye bestyrelse. Poul Erik fortæller, at FR har foreslået to nye datoer for visionsdagen for FC og FR. nemlig d. 8. eller 15. september 2021. Der blev besluttet at holde fast i d. 8.september. Dagen vil være et heldags arrangement med start fra morgenstunden. Nærmere følger. Anne Sofie (facilitator fra kommunen) sætter et godt program op, som bliver udsendt til alle senere. Birte nævner Utes forslag om, at især formand og kasserer og Karen og Ute får godtgjort det store forbrug af printer patron i privat regi grundet COVID19. Enighed om, at der indkøbes printerpatroner og at formand og kasserer får 50 kr. pr. mdr. Ordningen blev diskuteret og vi kom frem til, at Karen og Utes private forbrug udelukkende erstattes pga. de særlige omstændigheder og at kasserer og formand også fremadrettet får godtgjort deres særligt store forbrug. Burde genoptages til forhandling efter vores generalforsamling.

Pkt. 5: Ute fortæller om de mange diskussioner i vores ledernetværksgruppe vedr. restriktioner og forvaltningen af dem i de enkelte centre. Der er stor forskel på, hvordan reglerne fortolkes og vi har således presset Frise for en mere klar definition af, hvad der er gældende for os i frivilligcentrene og vores foreninger. (den er lige sendt ud til jer) Generel snak om indsatser i lokalområderne og herunder orientering om, at ressourceklyngerne virker efter hensigten og at det bl.a. har medført, at også Toftlund er kommet mere på banen. Lærke fortæller om hendes deltagelse i et idemøde med en række aktører fra såvel frivillige foreninger og SUND vedr. indsats om styrkelse af tilbud til ældre synshandicappede. Lærke vil afholde et møde med de frivillige aktører, for at sikre fælles fodslaw omkring den frivillige position i projektet. Hvis projektet bliver bemandet med en kommunal projektleder, ændrer det vores medvirken markant i forhold til, hvis projektet bliver driftet af en frivillig. Dette medførte en længere debat, hvor Erik bl.a. nævnte ”gå dig glad”, som han oplever som værende en konkurrent til de øvrige gåhold i Løgumkloster. Ute pointerer, at ”gå dig glad” er et rent frivilligt projekt, som blev søsat af en kvinde fra Svendborg, som siden har udbredt til andre kommuner – herunder os. Projektet har plads til alle og der er fint plads til samarbejde med øvrige gå hold. Erik fortæller om deres gå og cykel ture og vi nævnte her, at der bliver cyklet en tandemcykel til Løgumkloster, for at få startet det projekt et sted. Erik har tilbudt at have den stående.

Pkt. 7: vores GF. Ute fortæller, at hun har rettet henvendelse til Harald Christensen igen og han henviser til Barbara Krarup Hansen og en Birgitte Lange Jensen. Ute tager kontakt til begge senere i dag. (er gjort og begge lyder interesserede – især Birgitte er ikke afvisende i forhold til en plads i Bestyrelsen) Enighed om, at det fremadrettet er en god ide, at nye bestyrelsesmedlemmer motiveres før valg. Det giver et godt overblik over, hvem der rummer hvilke kompetencer. Birte nævner, at vores nuværende revisionsfirma burde skiftes ud. Vi har ventet meget længe og ofte forgæves på vores regnskab, selv om vi har afleveret det i god tid. Ute undersøger, om vores regnskab skal revideres af et statsautoriseret firma – ellers vil Tage Sørensen kunne klare det selv. Der arbejdes videre med det. Birte har haft en række møder med Tage Sørensen, som er rigtig god til vores regnskabsprogram Conventus. Han bliver ligeledes ringet op af Ute med henblik på, om han stiller op til vores bestyrelse. Anja Selmer er også blevet spurgt og hun er villig til at gå fra suppleant til bestyrelsesmedlem. Gennemgang af listen over alle der er på valg i år. Kort debat om bankgebyrer og Poul Erik foreslår, at vi evt. ville kunne være bank for mindre foreninger, for at spare dem for unødige udgifter ifa. Gebyrer. God ide, som der arbejdes videre med.

Pkt. 8: vi afholder vores GF d. 1.7.2021 fra kl. 14-16 og efterfølgende vores jubilæums- god dag og farvel fest fra 16-18. Else, Birte, Karen og Ute arbejder videre med tilrettelæggelsen af vores GF og Erik, Anja og Lærke arbejder med den efterfølgende fest og trækker på de øvrige i bestyrelsen ved behov. Ute sender mail ud om den nye leder og ovenstående datoer til alle foreninger og samarbejdspartnere.

Pkt. 9: Regnskabet bliver kort gennemgået og underskrevet og Ute sender det til socialstyrelsen.

Pkt. 10: Ute Karen går så småt i gang med overdragelse af ansvarsområder og vi udarbejder en liste over fora m.m., hvor Ute erstattes af Karen fremadrettet. Mht. ledernetværket, er Karen villig til allerede nu at indgå på sidelinjen. Vedr. bank, virk.dk og andre mere officielle steder der kræver bestyrelsesgodkendelse og underskrift, bliver det sendt ud, når det bliver relevant.

Pkt. 11: Anja og Lærke spørger, om de kan begynde med NADA behandlinger i Varmestuen, indtil Medborgerhuset åbner op. Lærke har fået grønt lys til det af Thomas, leder af Varmestuen. Næste bestyrelsesmøde: 25.05.2021 kl. 10.00 ( med mødeleder)

Referat fra det digitale møde med bestyrelsen d. 28.01.2021


Referat fra det digitale møde med bestyrelsen d. 28.01.2021

Til stede var Else, Anne Grethe, Poul Erik, Jonna, Ute, Lærke og Karen. Afbud fra Birthe, Anja og Erik

1. Siden sidst: Ute beklager den hurtige indkaldelse til møde, men i denne coronatid er det vigtigt at holde kontakten til hinanden og tale om, hvad der foregår. Aktiviteter i den seneste tid fremgår af punkt 4

2. Frivilligcenter Generalforsamling Der er enighed om at udsætte GF til senere - alt efter hvordan coronasituationen udvikler sig. Der er ligeledes enighed om at fremmøde er at foretrække fremfor at afholde det digitalt..

3. Karens rolle som repræsentant i MBH bestyrelsen og vores lejekontrakt. Else, Anne Grethe, Birthe og Poul Erik mødes d. 10. februar kl. 14 for at diskutere punkt til dagsorden til Medborgerhusets bestyrelsesmøde d. 25. februar. Dagsordenspunkter skal indsendes til formanden 14 dage inden bestyrelsesmødet og dagsorden udsendes 7 dage før. Punktet udløste en større debat om FC som helhed og hvad der skal definere FC fremover. Der er en tilbøjelighed til, at det er kommunens sundhedsafdeling, der definerer, hvad FC skal lave og der opleves, at kommunen iværksætter projekter, hvor FC vil være en naturlig samarbejdspartner - uden at blive inddraget.

4. igangværende og kommende aktiviteter - herunder samarbejde med Aabenraa Frivilligcenter og Selvhjælp Sydvest. Selvhjælp Sydvest har fået midler til projekt i samarbejde med bl.a. Ressourcedetektiven og Julemærkehjem. Lærke vil være en naturlig samarbejdspartner i det, da hun i forvejen har de unge i hendes arbejde. Der samarbejdes med Aabenraa vedr. telefonkaffe og Karen står for at matche folk, da hun i forvejen har spisevenner og besøgsvenner. Ute fortæller, at der er mange fonde at søge lige nu og hun er i fuld sving. Ressourceklynger tager tid at få i gang, men Ute fortæller, at det er en god indsats, da det viser, hvad foreningerne kan sammen. Karen er i gang med at lave en liste over de forskellige frivilligcentre i region Syddanmark - om hvormange ansatte, de har og hvad de ellers har af muligheder, bla. råderum over lokaler. Ute anbefaler at se på Vejen, Esbjerg og Fredericias frivilligcentres hjemmesider. En større diskussion om, hvor der kan tænkes at søge penge fra til at dække ansættelse. Der trækkes rigtig meget på frivillige og det har ikke medført flere penge til ansættelser i FC. Det er en landsdækkende udfordring og FriSe har arbejdet på det gennem længere tid, uden der er sket noget. Der diskuteres PUF-midler (Socialstyrelsens pulje til frivilligt socialt arbejde), §18 midler, hvor det er en aftale, at FC ikke søger af puljen, for at midlerne kan gå til de forskellige foreningerne. Link til Socialstyrelsens årskalender: https://socialstyrelsen.dk/filer/puljer-og-tilskud/ansogningspuljer/puljekalendere/arskalender-2021.pdf

5. Kurser, efteruddannelse og anden kompetenceudvikling - ønsker og behov. Poul Erik anbefaler, at man deltager i Frivilligrådets lancering af Anbefalinger til god ledelse d. 4. februar. Man kan tilmelde sig via nedenstående link https://frivilligraadet.dk/nyheder/nyhed/nu-lanceres-anbefalinger-god-ledelse Ute anbefaler at deltage i FriSe's digitale generalforsamling. Tilmelding er den. 5. marts.

6. evt. Jonna efterspørger en liste over hvilke foreninger, der gør hvad - eks. står for spisevenner og gåvenner. Ute laver den. .