Referat fra ekstraordinær generalforsamling 30. november 2022


Punkter i forhold til vedtægter for ekstraordinær generalforsamling:


Valg af dirigent: Ute Mammen

Valg af referent: Ditte Madvig Evald

Valg af 2 stemmetællere: Hvis det bliver relevant

ndkomne forslag:Ingen

Valg af bestyrelse - nye medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for en toårig periode, dvs. de der kommer ind nu er på valg i 2024:Jutta Bargum Stein fra Sozialdienst Løgumkloster og Bent Olling, Hjerneskadeforeningen vælges.

Valg af 2 suppleanter for 1 år: Jytte Evald, Skærbæk Lokalråd vælges

Eventuelt: Poul Erik fortæller om bestyrelsesarbejdet.

Tage foreslår, at frivilligcenteret kan ansætte en bogholder til at understøtte kasserermanglen i foreningerne, når og hvis der er midler til det.

 

Ny konstituering:

Poul Erik Hansen, Aktiv Fritid: Formand

Erik Jensen, Danske seniorer Løgumkloster: Næstformand

Tage Sørensen, Aktive Timer: Kasserer

Referat fra generalforsamling 10. marts 2022


Formand Else Lorenzen byder velkommen, og vi starter med en sang

1. Valg af dirigent. Ute Mammen er valgt

2. Valg af referent. Liv Jensen er valgt

3. Valg af 2 stemmetællere. Valget udskydes og foretages kun, hvis det bliver nødvendigt.

4. Formand Else Lorenzen fremlægger årsberetning til orientering. Det kommenteres til beretningen, at kasserer Tage Sørensen har ydet en kæmpe indsats det forgangne år.

5. Kasserer Tage Sørensen fremlægger regnskabet til godkendelse. Der spørges til hvorvidt Frivilligcenter Tønders forsikringer også dækker medlemmerne. Det er ikke tilfældet, forsikringerne dækker kun frivilligcentrets bestyrelse samt ansatte. Regnskabet godkendes.

6. Kasserer Tage Sørensen fremlægger budgettet for det kommende år til godkendelse. Der spørges til, hvorfor udgiften til hjemmesiden var så meget større i 2020, end der forventes for 2023. Det skyldes, at frivilligcentret har fået ny hjemmeside. Der spørges videre til, hvordan udgiften til printer er beregnet. Der svares, at det er en forventet udgift, men at der er visse usikkerheder, fordi centret skal have en ny printer. Budgettet er godkendt.

7. Godkendelse af kontingent. Kontingentet forbliver uændret 200 kr. om året.

8. Indkomne forslag. Der er ingen indkomne forslag.

9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. På valg er: Erik Jensen (Løgumkloster Seniorer), Jonna Vorting (Røde Kors) og Else Lorenzen (Nyreforeningen Sønderjylland) – kun Erik Jensen genopstiller Desuden udtræder af bestyrelsen: Anja Selmer (Nada caféen)

Den nye bestyrelse består af Erik Jensen (Løgumkloster Seniorer), Tage Sørensen (Aktive timer), Birgitte Lange Nielsen (eksternt medlem), Birte Tørnqvist (Aktivitetscenter SEA) og Poul Erik Hansen (Aktiv fritid)

10. Valg af 2 suppleanter for 1 år. Der vælges ikke suppleanter, men det vedtages, at bestyrelsen kan være selvsupplerende i løbet af året.

11. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Det foreslås, at frivilligcentret fortsætter med at bruge W. Kragh A/S. Det er godkendt.

12. Eventuelt. Afgående formand Else Lorenzen siger tak for nu – og bestyrelsen takker for hendes store arbejde. Den nye leder, Liv Øvlisen Brun Jensen, præsenterer sig.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 23. februar 2022


Tilstedeværende: Else, Poul Erik, Erik, Anja og Birte

1. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2. Kopimaskine. Kopimaskinen skal ud. Kontrakt med Kontor Syd ophæves. Hvis Kontor Syd skal have penge for at fjerne den kunn eman måske spørge Kompetencecentret eller miljøstationen om de evt. er interesseret i maskinen. Jimmy, SEA's IT-mand, køber i samarbejde med kontoret en printer. Tage tager kontakt med trykkeriet om en aftale vedr. trykning af større opgaver.

3. Generalforsamling, herunder stikord til beretning. Birte var ikke tilfreds med annoncen i avisen. For få informationer. Mailen med indbydelse til generalforsamlingen er der for få der ser. Else fik en del noter til sin beretning. Huskeliste vedr. generalforsamlinegn blev gennemgået. De fleste ting er på plads dog mangler der trykning af dagsorden, vedtægter m.m. Erik tilbød at printe de ting der skal mangfoldiggøres. Bestyrelsen møder kl. 16 den 10. marts for opstilling af borde, borddækning m.m.

4. Generelt nyt fra kontoret. Helle har i den tid hun har været på kontoret sendt en del informative mails ud til bestyrelsen. Dette har alle været tilfreds med. Trykning på poser (biblioteket) og bogmærker er betalt med 6000.- kr. og er nu tilgængelige på bibliotekerne.

5. Økonomi. Regnskaberne blev underskrevet af alle undtagen Birgitte.

6. Årshjulet. Marts måned: generalforsamling, regnskab a jour og Frises årsmøde. Hvem deltager? måske den nye leder?

7. Ansættelse af ny leder. Som ny leder er Liv Øvlisen Jensen, Vester Vedsted ansat.