Referat fra generalforsamling Frivilligcenter Tønder d.20. marts 2024

Referat fra generalforsamling i Frivilligcenter Tønder 20. marts 2024

I Aktivitetshuset SEA

Oplæg fra Torben Lindbæk-Larsen, fagchef i Pleje og Omsorg om EU-projekt om at bryde social isolation, som Tønder kommune er en del af.


Derefter generalforsamling med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent: Heidi Borum Ortega er valg
 2. Valg af referent: Ditte Madvig Evald er valgt
 3. Valg af 2 stemmetællere: Udskydes til det evt. bliver nødvendigt.
 4. Bestyrelsens årsberetning til orientering (v/forpersonen): Læs her.
 5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse (v/kassereren): Godkendt.
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (v/kassereren): Godkendt.
 7. Indkomne forslag: Bestyrelsen har lavet forslag til vedtægtsændringer, udsendt samtidig med indkaldelse. Alle vedtægtsændringer blev vedtaget.
 8. Fastsættelse af kontingent: Forslag om at sætte det ordinære kontingent op til 250. Forslaget blev nedstemt. Følgende blev godkendt. Ordinære medlemmer: 200, Privatpersoner: 100, Virksomheder: 500
 9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år.

  På valg er:            

  • Erik Jensen, Danske Seniorer Løgumkloster (genopstiller)
  • Jutta Bargum Stein, Sozialdienst Løgumkloster (genopstiller)
  • Bent Olling, Hjerneskadeforeningen (genopstiller)

  Jutta, Erik og Bent blev genvalgt

       10.Valg af 2 suppleanter for 1 år

  På valg er:

  • Jytte Evald, Skærbæk Lokalråd (genopstiller)

  Børge Rossen fra Ældresagen Tønder-Højer stiller op

  Begge er valgt

       11.Valg af registreret eller statsautoriseret revisor: Genvalg af den vi har, Jan Wilhelmsen fra W. Kragh A/S

       12.Eventuelt: Ros til Frivilligcenter Tønder

  Forslag om at firmaer kan give mere end 500 kr. i kontingent.

  Liv fortæller om vores tiltag i år, bl.a. March mod Ensomhed, Frivillig Fredag og nye netværk for foreninger.

  Ditte fortæller om NaboSkaber og samtalesalon i forbindelse med UGE17.


  Jævnfør nye vedtagne vedtægter konstituerer bestyrelsen sig ved førstkommende bestyrelsesmøde og ser derfor således ud indtil da:

  Forperson: Poul Erik Hansen, Aktiv Fritid

  Næstforperson: Erik Jensen, Danske Seniorer Løgumkloster

  Kasserer: Tage Sørensen, Aktive Timer

  Medlem: Jutta Bargum Stein, Sozialdienst Løgumkloster

  Medlem: Bent Olling Hjerneskadeforeningen

  Suppleant: Jytte Evald, Skærbæk Lokalråd

  Suppleant: Børge Rossen, Ældresagen Tønde-Højer

  Referat fra generalforsamling Frivilligcenter Tønder d.22/3-23

   

  1. Valg af dirigent: Ute Mammen
  2. Valg af referent: Ditte Madvig Evald
  3. Valg af 2 stemmetællere: Venter til senere
  4. Bestyrelsens årsberetning (v/formanden): Vedhæftes. Godkendt. Tak til Birgitte Lange for hendes indsats i bestyrelsen og god vind fremover.
  5. Forelæggelse af regnskab til godkendelse (v/kassereren): Godkendt                                                                                                  
  6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse (v/kassereren):Godkendt
  7. Godkendelse af kontingent: Kontingentet fortsætter med at være 200 kr. årligt pr. forening. Godkendt
  8. Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag
  9. Valg af bestyrelse. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. På valg er:
   1. Poul Erik Hansen, Aktiv Fritid (genopstiller) Genvalgt
   2. Tage Sørensen, Aktive Timer (genopstiller) Genvalgt
   3. Birgitte Lange, ekstern (genopstiller ikke)


        Det aftales, at bestyrelsen kan være selvsupplerende, hvis det bliver nødvendigt.


        10. Valg af 2 suppleanter for 1 år: Jytte Evald, Skærbæk Lokalråd (Genopstiller) Genvalgt

        11. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor: Genvalg af revisor.

        12. Eventuelt: Ditte oplyser, at Frivilligcenteret har fået to lokale kurser bevilget til efteråret. Foreninger opfordres til at bakke op.

        Poul Erik opfordrer til at tænke, at man i bestyrelsen, også sin egen, kan tage ressourcepersoner ind til specielle opgaver.

        Ute foreslår, at man kigger på landsbyerne og de foreninger, der er en blanding af sociale og andre aktiviteter.   Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen således:

   Formand: Poul Erik Hansen, Aktiv Fritid

   Næstformand: Erik Jensen, Danske Seniorer Løgumkloster

   Kasserer: Tage Sørensen, Aktive Timer

   Medlemmer: Jutta Bargum Stein, Sozialdienst Løgumkloster og Bent Olling Hjerneskadeforeningen

   Suppleant: Jytte Evald, Skærbæk Lokalråd